• Regulamin bonów (kart podarunkowych)Postanowienia wstępne.
Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
Wydawca –KNS Network Group Wojciech Hummel. z siedzibą w Olkuszu, ul. Witeradowska 13, 32-300 Olkusz, NIP: 637-193-42-66, REGON: 360962467, prowadzący sklep internetowy pod adresem www.niewinna.pl.
Nabywca -osoba, która otrzymuje od Wydawcy Bon (inaczej karta podarunkowa, voucher) w zamian za przekazanie środków pieniężnych;
Użytkownik -każdorazowy posiadacz kodu uprawniającego do realizacji Bonu;
Bon -bon towarowy elektroniczny lub papierowy, o określonej ważności, wydany na okaziciela uprawniający
Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym prowadzonym przez Wydawcę;
Kod –unikalny numer nadawany dla każdego Bonu uprawniający do realizacji Bonu w sklepie Wydawcy;
Konto -udostępnione przez Wydawcę miejsce na serwerze, na które Nabywca/Użytkownik może się
zalogować za pomocą loginu i hasła podanego podczas rejestracji w sklepie Wydawcy;
Towary –produkty i usługi oferowane do sprzedaży w sklepie Wydawcy;
Data zakupu –data zapłaty wartości nominalnej Bonu przez Nabywcę;
Aktywacja –pierwsze użycie kodu przy składaniu zamówienia w sklepie Wydawcy.
§ 1. Warunki ogólne
1.Wydawca zobowiązuje się do wydania Nabywcy Bonu i do przyjmowania płatności realizowanych przy
pomocy Bonu za Towary nabywane przez Użytkownika.
2.Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości
nominalnej Bonu wraz z(w przypadku bonów papierowych)kosztem usługi opakowania.
3.Kod do Aktywacji Bonu wydawany jest Nabywcy w momencie otrzymania i zaksięgowania zapłaty za Bon
na koncie bankowym Wydawcy, z zastrzeżeniem Zasad udostępnienia i korzystania z Bonu podanych w
paragrafie 2. poniżej.
4.Bon może być wykorzystany wyłącznie do nabywania Towarów w sklepie Wydawcy.
5.Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać
zwrócony Wydawcy.
6.Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Nabywcę/Użytkownika Kodu lub Bonu
osobom nieupoważnionym.
7.Bon jest ważny i aktywny przez okres 6 (sześciu) miesięcy od daty zaksięgowania zapłaty za Bon na koncie
bankowym Wydawcy.
8.Bony zakupione od Wydawcy przez firmy/instytucje i podarowane Użytkownikowi mogą mieć inny, niż
określony powyżej, termin ważności. Pozostałe warunki nabywania i korzystania z Bonów przez firmy i
instytucje pozostają bez zmian.
§ 2. Zasady udostępnienia i korzystania z Bonu.
1.Zamówienia od Nabywcy na Bony są przyjmowane przez sklep Wydawcy.
2.Zakup Bonu wymaga założenia Konta w sklepie Wydawcy.
3.W przypadku Bonu elektronicznego, Kod zostanie udostępniony Nabywcy po zaksięgowaniu przez
Wydawcę środków pieniężnych na jego rachunku. Nabywca o udostępnieniu Kodu uprawniające go do
Aktywacji Bonu zostanie poinformowany przez Wydawcę wiadomością e-mail wysłaną na adres e-mail
zarejestrowany w bazie sklepu Wydawcy podczas tworzenia Konta przez Nabywcę.
4.W przypadku Bonu papierowego, Kod zostanie przekazany Użytkownikowi wraz z Bonem na adres wysyłki
wskazany przez Nabywcę podczas składania zamówienia na Bon.
5.W przypadku przeznaczenia Bonu elektronicznego na prezent Nabywca powinien przekazać Kod
obdarowanemu wraz z informacją na temat daty jego ważności.
6.Użytkownik może posługiwać się Bonem przy dokonywaniu zakupów w sklepie Wydawcy do czasu ważności Bonu. Bon może być użyty tylko jeden raz.
7.Wydawca ma prawo odmówić realizacji zakupu Towarów przy użyciu Bonu w przypadku upływu jego
terminu ważności.
8.W przypadku ponownej wysyłki Bonu papierowego zwróconego do Wydawcy z powodu niedoręczenia,
Nabywca zobowiązuje się ponieść ponowne koszty wysyłki i opakowania.
9.Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość podanych danych adresowych niezbędnych do
realizacji wysyłki Bonu papierowego.
§ 3. Rozliczenia, reklamacje i zwrot towarów zakupionych za pomocą Bonu.
1.Wszelkie reklamacje zwroty związane z zakupem Towarów przy użyciu Bonu będą rozpatrywane
przez Wydawcę zgodnie z procedurą opisaną na stronach sklepu Wydawcy w sekcji „zwroty, reklamacje”, z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej.
2.Kwota należna Użytkownikowi z tytułu zwrotu Towarów, za które zapłacono Bonem zasila Nowy Bon Użytkownika i nie podlega zwrotowi w formie gotówkowej. Kwota pozostaje do wykorzystania do daty ważności pierwszego Bonu, z którego wykorzystania nastąpił  zwrot towarów.
3.Wydawca udostępni Użytkownikowi Nowy Bon elektroniczny w formie kodu o wartości nie większej niż wartość pobrana z tytułu płatności Bonem na zamówieniu, którego zwrot dotyczy.
4.Nowy Bon użytkownika wysyłany jest w formie kodu na wskazany przez Niego adres email. 
5.W przypadku gdy użytkownik będzie chciał otrzymać Nowy Bon w papierowej formie, koszt wysłania Nowego Bonu leży po stronie użytkownika i wynosi on 9,99 PLN.
6.Nowy Bon wysyłany jest listem poleconym.
7.W przypadku zwrotu Towaru po zakończeniu daty ważności Bonu,Wydawca udostępni Użytkownikowi
zastępczy bon elektroniczny w formie kodu o wartości nie większej niż wartość pobrana z tytułu płatności Bonem na
zamówieniu, którego zwrot dotyczy. Ważność zastępczego bonu ustala się na 30 dni i liczy się od momentu
udostępnienia zastępczego bonu dla Użytkownika.
§ 4. Postanowienia końcowe.
1.Nabywca/Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w
całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej sklepu Wydawcy
  • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny